Monday, July 25, 2016

不買不賣最好 (1572)

在22,000的水平, 氣勢如虹, 不少不負責任的講法如期出現, 例如只要大市消化一下, 仍然有力再上! 例如大市仍然有力, 不要估頂! 例如騰訊(700)仍有力創新高等等! 世事從來都是: "存在決定理由", 既然這些講法都在市場存在, 當然, 它們都有理由的!

另一邊箱, 紅猴股評在比較大快活為何優於大家樂, 講又如何呢? 如今二者都創了新高, 只要有買任何一隻都賺錢啦! 不要忘記最重要的金科玉律, rule #1 is "never loss money in the market" , and of course rule #2 is "never forget rule #1"...! 因此, 身為炒作人(唔係唱作人), 唔需要理會甚至唔需要明白大快活為何優於大家樂,而係要在大快活大家樂未升時買入,而家創新高時候沽出獲利!  如果 紅猴股評 幫到我買賣, 我或者會睇下! 可惜, 而家人人都想做基金經理, 賺既係我地D客人既錢, 而唔係市場既錢..! 咁既情況下, 當然無謂花時間去like呀或者睇啦!

相比之下, 市場先生大方好多, 又公開18大既持股組合, 亦光明正大公告組合中某些股票在創52周高位, 亦公開講正在減持高位股票(佢既講法係增持現金), 大大方方, 公諸同好, 值得尊敬! 但係, 人家賺錢者在減持中, 你又如何呢?

我其實跟市場先生同一思路, 覺得可以用Walter J Schloss 既方式投資, 不過, 我起步遲 (都話 2016年7月15日至開始再戰股場) , 因此仍然在建倉中, 亦無咩賺大錢創52周高位既股票可以賣出! 因此, 我的目前做法, 只能 "不買不賣最好!"

在升市中建倉, 本來就不是Walter J Schloss 既方式, 因此, 我要停停手, 等等大市回落, 才行下一步!

不買不賣, 不代表沒有目標, 心目中仍然有10至20隻想買入的股票, 主要是看: (A) 股價; (B)仲有無錢買!

目前, 等8月的一輪宣佈業績, 然後收息! 

宣佈業績後, 年底前的走勢應該開始成形, 有利於作決定!

No comments: