Saturday, September 27, 2014

應該買貨了(1432)九月開學季節, 忙死我了! 不過我對大市心中有數, 所以一直只從旁觀察, 其實沒有忘記它的, 只是等待時機

今天有空, 我回看一下自己之前說過甚麼廢話, 前後對比一下, 得出的結論是: “應該買貨了!” 

我在blog 1427(25/8/2014)恆指升到 25,200時候, 已經心中不安, 因為我是一個完全沒有市場消息的人, 也不愛聽天天 想你發達的股壇高人的指路明燈, 因此 局住要做圖表派! 當日恆指已經 位高, 是否 勢危就看你是樂觀派還是悲觀派! 但我, 既不是樂觀派, 又不是悲觀派, 只是圖表派之中的一個無膽派! 因此, 心中開始安排減磅, 可以賣的東西都賣了, 留回些少現金傍身, 以便再玩一回

現在看來, 當時的(2)(4)都說得接近了, 特別是對個股的看法: “好似 386 今日係例外, 但應該唔會威得好耐, 正如前幾日既 941, 標上 96元后如今在 94.5行行企企, 你信佢之後會 突破100元扶搖直上 還是 衰衰地落返 85元水平重頭玩過一舖 ?” 

386當時真係好威, 一直爆升到近$8.20, 當時如果不走, 又是一場春夢了無痕! 今天已經急跌回$7.00, 跌了15%, 雖然死唔去, 但都好無癮啦

中移動更妙, 我全中, 雖然我口氣係唔信 佢之後會突破100元扶搖直上”, 結果我錯啦! 中移動(941)一口氣扶搖直上突破100, 仲高見$102幾日等大家有充足時間散貨! 當然, 如果你貪心以為仲會上, 而且不相信圖表, 那麼接住錯的就是你了! 如今中移動經已回跌到$92.7, $102比較已經跌了9%, 是否還會 衰衰地落返 85元水平重頭玩過一舖 ? 我真的不知道, 不過如今連AASTOCK圖表都出埋目標價參考, 真的可以不用腦炒股票了, AASTOCK圖表顯示, 941應該起碼要跌到$88.8 才行, $85都不遠了! 老實講, 跌到$85941才有吸引吧, 如今$92.7再買入的值博率不高, 941始終買賣成本太大了

至於700, 由近$135 跌到今天的$116.5一共跌了13.7%足夠麼? AASTOCK圖表顯示, 700應該起碼要跌到$114.8 才行, 也不遠了! 如果迷信700, 應該又是一個 入市良機! 你信麼

我上次blog 1427(25/8/2014)結論是: “因此, 我在 25,000 之上都沽左d貨拿住 cash, 等一兩個月落返 23,000 24,000,再買貨” 

如今只等了一個月時間, 不用兩個月, 26/9/2014 恆生指數跌回23,678這天(25,200 跌回23,678足足跌了1,522, 即是跌了6%), 我的新結論是: “應該買貨了!” 

買也不用急, 恆指還會跌的, 總之在 落返 23,000 24,000,再買貨”, 應該可以吧 AASTOCK圖表顯示恆指應該起碼要跌到 23,088 才行真的可以不用腦炒股票了!

買甚麼就 你諗你啦!” 你都咁大個人啦, 識得炒股票啦, 買咩都得啦! 總之買隻 會升既就可以啦

? 我會買2822…! 

因為簡單, 同時唔使印花稅…! 7/10/2014前除淨買入, 仲有股息人民幣$0.28, 27/10/2014派息仲可以 袋住先”! 有錢, 梗係要啦! 而且, 這類 ETF在滬港通的情況下一般都可以混水摸魚, 人升佢又升, 亂升一通的類別, 到時有利可圖, 又可以走人, 因為滬港通真的通了之後, 那混水摸魚的時間都應該完啦!

No comments: