Saturday, September 27, 2014

民主是平衡 (1435)

今天社會上好多人口口聲聲高叫民主口號, 似乎就可以為所欲為, 肆無忌憚地攻擊不同意見的人, 而且覺得自己不受法律約束, 因為自己是對的, 自己代表了正義, 而反對他們的人就一定代表邪惡! 代表霸權! 代表壓迫

所以說, 香港真的有病了! 但病的不是梁振英, 病的是有上述想法那批人


我們看一下最能代表民主的美國社會又如果處理類似的社會爭執

3000人遊行反暖化, 那他們當然有表達民主訴求的權利, 因為他們代表了正義哇! 美國政府也沒阻止他們佔領華爾街, 就如香港政府也沒阻止那批說佔這裡佔那裡的人一樣! 但是, 當這批覺得自己代表了正義的人, 覺得可以為所欲為, 肆無忌憚地在華爾街堵塞交通及撞擊鐵馬時, 美國警方就果斷地以胡椒嘖霧制止, 亦拘捕了約100

香港那批打算學習的人應該嘩然啦, 嘩嘩嘩, “做咩美國可以咁唔民主架!” 其實美國唔係唔民主, 係你班友個腦有病啦! 習非成是

民主係咩? 一定有1000discourse! 而家帶頭的及說三道四的都是學政治的, 社會學的, 法律學院的, 知識的, 因此他們總有他們的說法吧

不過, 從美國警察拉人行動所見, 民主就是平衡! 有人可以示威遊行, 但亦有人維持治安及拉人! 民主不是為所欲為及肆無忌憚堵塞交通及撞擊鐵馬, 法治社會就是法治為先, 當代表了正義的人在攻擊社會霸權邪惡及法律不公之時, 他們就認為自己可以超越法律, 不受法律約束, 肆無忌憚地在香港街道及公眾地方堵塞交通及撞擊鐵馬時, 這種雙重標準, 反映這班友個腦有病, 亦反映了香港真的有病了! 因為香港確實有這班人

民主從來是平衡, 如果可以靠暴力, 那是革命殺人的事啦, 不知道佔中的大中學生準備好去死沒有? 有沒有像林覺民寫下訣別書才上路? 我想沒有吧! 觀乎那批佔中的大學生不斷迫問校長, 如果一旦被拉大學是否會有法律支援及擔保? 真的荒天下的大謬! 不知 Mandela及卡斯特羅看了是否會笑爆肚! 老毛當年都話過革命不是請客食飯, 那這批打算佔中者一面去佔中一面要保險, 就似打算去超市偷竊但要亞媽保證超市唔拉佢, 真頂唔順這批民主腦袋是否生了在屎忽!

李國章說罷課沒用, 退學更佳, 是有道理的! 看! 如果大學生為了真理連大學都可以不讀, 那對社會才有震撼, 社會人士才會認真思考這批大學生追求的理想是什麼! 最好一次過攪到有100個大學生一齊退學, 然後開一個 "100大學生爭取真普選泣血退學書記者會", 那在爭取抗爭的效果比去堵塞交通及撞擊鐵大得多! 只不過這批貪生怕死的佔中的大學生真的想都不敢想吧! (其實不用怕的, 退學後最後大學一定又會以什麼compassionate reasons收返既... 我擔保呀!)

退而求並次, 而家帶頭的及說三道四的那批學政治的社會學的法律學院的 知識” 的, 最好一次過集體辭職, 不再長期又攪運動又領取當權者派予的高薪, 誓與霸權邪惡及法律不公劃清界線, 再組織更多同情的支持的同類人等 (例如罷課上台義教那批學者)一起辭職不再領薪! 然後開一個 "100學者知識份子爭取真普選與霸權利益劃清界線集體辭泣血書記者會", 那在爭取抗爭的效果比去堵塞交通及撞擊鐵大得多! 只不過這批貪戀高薪的佔中學者真的可以放下金錢利益麼? 恐怕他們想都不敢想吧! 如今戴耀庭又光頭又講到自己預左俾人拉, 分分鐘坐監工都無埋, 既然如此, 何不將計就計, 反客為主,  與霸權利益劃清界線集體辭職啦!

總之, 民主是平衡, 香港進步亦一定不是單靠目前這批口口聲聲高叫民主口號的人! 事實上, 這批人只是少數, 但對社會的破壞很大! 古語說, 成事不足, 敗事有餘, 是金石良言, 很有真理的

至於佔中者口口聲聲說 和平佔中, 我真想 “KIT” 一聲笑出來, 攪社會運動說如此幼稚園級別的廢話, 想笑死人麼? 我寫包單 guarantee佔中一定 不和平”, 一定堵塞交通及撞擊鐵馬, 甚至攻擊警員! 只看看, 香港警察有多專業去對付暴力, 以及最後跟反暖化的佔領華爾街比較, 誰更 民主”, 誰更果斷地以胡椒嘖霧制止, 及拘捕人數有沒有100人吧!

Let's wait and see!

No comments: